sprzątanie pomieszczeń biurowych Gliwice

Jak czyste biuro wpływa na wydajność pracowników?

Czy­ste śro­do­wi­sko pracy może podnieść wydaj­ność na wiele spo­so­bów. Wiele badań dowio­dło, że istnieje związek między czystością biura a ogólną pro­duk­tyw­no­ścią zespołu.  Na przy­kład te prze­pro­wa­dzone przez naj­lep­sze uni­wer­sy­tety w Sta­nach Zjed­no­czo­nych wyka­zały, że 90 proc. pra­cow­ni­ków stwier­dziło, że są bar­dziej wydajni i zmo­ty­wo­wani w dobrze wysprzątanym miej­scu pracy. Nie­za­prze­czal­nym fak­tem jest, że upo­rząd­ko­wane, wygodne może poten­cjal­nie sprzy­jać pozy­tyw­nej atmos­fe­rze, a także wpłynąć na wydajność pracownika. Dlatego też nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś wła­ści­cie­lem małego, czy dużego biznesu, musisz zawsze dbać o porządek biura.

Czyste biuro to zdrowe biuro

Alergeny unoszące się w powietrzu mogą być przyczyną bólu głowy, gardła czy zapchanego nosa, co nie najlepiej wpływa na zdolność do efektywnego działania. Warto również dodać, że na przeciętnym biurku znajduje się ponad 10 milionów bakterii tj. około 400 razy więcej niż na desce sedesowej! Dlatego regularne czyszczenie biura, w tym także łazienek i kuchni, to skuteczny sposób na ograniczenie przenoszenia groźnych bakterii oraz wirusów. W efekcie pracownicy spędzą mniej godzin na zwolnieniu lekarskim. Dobrze też wyposażyć biuro w rośliny, które mogą doskonale absorbować szkodliwe chemikalia z powietrza.

Czystość podwyższa motywację oraz koncentrację

Praca w czy­stym i upo­rząd­ko­wa­nym śro­do­wi­sku robo­czym ozna­cza mniej­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że coś będzie nas roz­pra­szać. Właśnie dlatego czy­ste biura mogą pro­wa­dzić do zwięk­sze­nia koncentracji, pozytywnie wpły­wa­jąc na pro­duk­tyw­ność pracowników. Upo­rząd­ko­wane i dobrze zor­ga­ni­zo­wane śro­do­wi­sko pracy może także spra­wić, że będą oni chęt­niej wyko­ny­wać swoje obo­wiązki. Co ciekawe, niewywiązywanie się ze sprzątania własnego miejsca pracy, bardzo często wiąże się z narastaniem konfliktów pomiędzy pracownikami. Te z kolei nie pomagają w budowaniu zespołu, tak niezbędnego do efektywnej pracy całej firmy.

Skontaktuj się

Porządek prezentuje profesjonalizm biura

Kiedy klienci odwie­dzają biuro, pierwsze, na co zwracają uwagę to czystość.  Z pewnością chcie­liby oni współpra­co­wać z firmą, która pora­dzi sobie z nimi bez­zwłocz­nie, sku­tecz­nie i w satys­fak­cjo­nu­jący sposób. Czy­ste biuro pozwoli zro­bić wspa­niałe pierw­sze wra­że­nie oraz pomoże zabez­pie­czyć przy­szły biznes!

Jak zadbać o czystość w biurze?

Regularne sprzątanie biura niewątpliwie wpływa na jakość i wydajność pracy personelu zatrudnionego w danym przedsiębiorstwie. Praktycznym rozwiązaniem jest zatrudnienie profesjonalnej firmy oferującej sprzątanie pomieszczeń biurowych Gliwice lub w innym, interesującym nas mieście. Dlaczego warto postawić na Tassillo? Nie tylko proponujemy sprzątanie pomieszczeń biurowych w wielu miastach Śląska, tj. w Gliwicach, Katowicach, Rybniku czy Zabrzu, ale też zapewniamy wykwalifikowany i odpowiedzialny personel, który doskonale zna zakres swoich obowiązków.  Dodatkową zaletą jest fakt, że oferujemy profesjonalny sprzęt oraz środki czystości, które zapewniają wykonanie zadania na wysokim poziomie. Zatem firma sprzątająca to nie zbędny wydatek, ale skuteczny sposób na zapewnienie czystości w miejscu pracy. Aby zwięk­szyć ogólną pro­duk­tyw­ność firmy, musisz zadbać o to, aby prze­strzeń robo­cza była czy­stym i przy­jem­nym miej­scem.

Zobacz ofertę